Å jobbe på TOVVår misjon er å gi mennesker med behov for ortopediske hjelpemidler et bedre liv i hverdagen. Utøvelsen av denne er tuftet på følgende bærebjelker:

Samfunnsansvar

De ortopediske hjelpemidler vi utleverer, er hjemlet i Folketrygdloven eller Spesialisthelsetjenesteloven. Trøndelag Ortopediske Verksted har et selvstendig ansvar for at lovens intensjoner oppfylles så vel som at fellesskapets ressurser forvaltes på en god måte.

Samfunnsøkonomi

I tillegg til at våre hjelpemidler bidrar til økt livskvalitet for brukerne, bidrar de til økt arbeidsførhet, og/eller til økt grad av selvhjulpenhet. På denne måten er våre tjenester samfunnsøkonomisk gunstige.

Tillit og ansvar

For våre eiere er det viktig at Trøndelag Ortopediske Verksted nyter tillit hos brukere, behandlere og i forvaltningen. Videre er det viktig at Trøndelag Ortopediske Verksted dekker spesialisthelsetjenestens behov innen ortopediske hjelpemidler i hele helseregionen.

Brukeren i fokus

Vi bestreber å fremstå som serviceminded så vel som effektive i produksjon, brukerkontakt og administrasjon. Sammen med øvrige aktører i helse- og omsorgssektoren tar vi medansvar for å skape et helhetlig og ressurseffektivt pasientforløp.

Kompetanse

Våre medarbeidere er utdannet for sine oppgaver. Våre ortopediingeniører har høyskoleutdanning og langvarig praktisk opplæring som grunnlag for sin autorisasjon som helseprofesjonsutøvere. Våre fagutdannede ortopediteknikere kombinerer håndverk med ny teknologi og moderne materialer.

Kvalitet

Våre brukere er avhengige av riktige hjelpemidler med riktig kvalitet. Deres behandlere er avhengige av vår kompetanse og våre ferdigheter for å yte hensiktsmessig helsehjelp.
Tilknytningen til et universitetssykehus forplikter oss til å holde et høyt faglig nivå.


Våre kjerneverdier er service, engasjement, respekt og kvalitet.