Fra behov til hjelpemiddel

Behov

Medlemmer av Folketrygden som har varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene, har i henhold til Folketrygdloven § 10-7 (i) rett til stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av ortopedisk hjelpemiddel.

Legespesialist kan i noen tilfelle rekvirere hjelpemidler i behandlingsøyemed. Disse vil være å anse som behandlingshjelpemidler, som bestilles og betales av spesialisthelsetjenesten. Det er da spesialisthelsetjenestens regler og tariffer som gjelder for disse

Legen vil alltid være den som vurderer det medisinske behovet og foreskriver hjelpemiddeltype ved første gangs anskaffelse.

Henvisning

For at NAV skal yte stønad til ortopediske hjelpemidler, må det foreligge en rekvisisjon fra legespesialist. Fastlege og andre med henvisningsrett kan henvise til ortopedisk poliklinikk eller annen legespesialist for å få vurdert behovet for og retten til ortopediske hjelpemidler.  

Rekvisisjon

Dersom legespesialist med rekvisisjonsrett mener det foreligger varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene som kan avhjelpes med ortopediske hjelpemidler, vil han eller hun rekvirere slike.
Rekvirerende lege skal ifølge NAV rundskriv påse at hjelpemiddelet bestilles. Dette innebærer at det er rekvirerende lege som har ansvaret for at rekvisisjonen sendes til godkjent ortopedisk verksted.

Søknad til NAV

Det må innhentes tilsagn fra NAV før hjelpemiddelet kan fremstilles. Trøndelag Ortopediske Verksted forestår søknadsprosessen til NAV når rekvisisjon foreligger.

Vedtak

NAV gir tilsagn om støtte i form av et vedtak som sendes pasienten. Vedtaket er gyldig for kalenderåret. Ortopedisk verksted mottar normalt kopi av vedtaket, og igangsetter prosess med måltaking og fremstilling.

Måltaking, fremstilling, prøving

Mål til hjelpemiddelet tas av en autorisert ortopediingeniør, i samråd med brukeren og ofte lege og andre helsearbeidere. Hjelpemiddelet fremstilles av ortopediteknikere, som er spesialutdannede håndverkere med allsidige kunnskaper. Mange hjelpemidler må prøves underveis i fremstillingsprosessen.

Utlevering

Autorisert ortopediingeniør forestår måltaking, tilpasning og utlevering av hjelpemiddelet. Ortopediingeniøren er utdannet for og har erfaring i å gjøre medisinske og tekniske vurderinger, og har i tillegg et selvstendig ansvar for at lovens intensjoner oppfylles så vel som at fellesskapets ressurser forvaltes på en god måte. I tilpasning av hjelpemiddelet samarbeider ortopediingeniør ofte med lege, fysioterapeut, ergoterapeut og ikke minst brukeren selv.

Utlevering inkluderer grunnleggende opplæring i bruken av hjelpemiddelet. Ansvaret for opptrening tilligger imidlertid ikke ortopedisk verksted.

Det fylles ut en ferdigattest der brukeren bekrefter at hjelpemiddelet er mottatt i henhold til rekvisisjonen, og der ortopediingeniøren bekrefter sitt faglige ansvar for tilpasningen så vel som teknisk kvalitet. Ferdigattesten er grunnlaget for oppgjør for hjelpemiddelet, som skjer direkte mellom NAV og ortopedisk verksted.
For fottøy og fotsenger må brukeren betale en egenandel direkte til ortopedisk verksted. 

Vedlikehold

Folketrygden dekker vedlikehold og reparasjoner som følger av normal bruk i henhold til brukerens forutsetninger. Bruker tar direkte kontakt med ortopedisk verksted om dette. 

Fornyelse av hjelpemiddelet

Rekvisisjonen utstedes med en gyldighetsperiode på inntil 5 år. I de tilfelle rekvirerende lege godtgjør at det er åpenbart at hjelpemiddelbehovet ikke vil endres, kan gyldighetsperioden settes til ti år. Innenfor gyldighetsperioden vil ortopediingeniøren vurdere fornyelsesbehovet sammen med bruker og eventuelt andre fagpersoner i teamet.
Det må søkes til NAV om fornyelse. Det er viktig at fornyelser blir gjort før hjelpemiddelet går i stykker. Vi oppfordrer alle som ønsker en vurdering av sitt fornyelsesbehov om å ta kontakt med oss.
Fastlegen kan forlenge gyldighetstiden for en rekvisisjon med inntil fem år dersom hjelpemiddelbehovet ikke har endret seg. Hvis gyldighetstiden opprinnelig var på ti år, kan fastlegen i henhold til forskriften forlenge gyldighetstiden med inntil ti år.
Erklæring om forlengelse av fullmaktsperioden skal inneholde brukerens navn og personnummer, type hjelpemiddel, rekvirentens navn, den opprinnelige rekvisisjonsdatoen og det antall år fullmakten forlenges med. Erklæringen sendes ortopedisk verksted, der behovet for fornyelse skal bekreftes av autorisert ortopediingeniør som også forestår videre saksbehandling overfor NAV.