Lov, forskrift og rundskriv

Medlem av Folketrygden  som har varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene, har i henhold til Folketrygdloven § 10-7 rett til stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av ortopedisk hjelpemiddel
Folketrygdlovens §10-7 er utdypet i forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler fra Arbeids- og sosialdepartementet, som detaljeres i rundskriv fra NAV.