Fornyelse 

Brukeren søker selv, sammen med ortopediingeniør, om fornyelse innenfor rekvisisjonens gyldighetsperiode

Rekvisisjonen utstedes med en gyldighetsperiode på inntil 5 år. I de tilfelle rekvirerende lege godtgjør at det er åpenbart at hjelpemiddelbehovet ikke vil endres, kan gyldighetsperioden settes til ti år. Innenfor gyldighetsperioden vil ortopediingeniøren vurdere fornyelsesbehovet sammen med bruker og eventuelt andre fagpersoner i teamet. 

 

Brukerens rett til selv å søke om fornyelser er begrenset til det tidsrom rekvirerende lege (fastlege) har angitt. Det er et vilkår at fornyelsen er nødvendig som følge av slitasje, eller vesentlig endring av form av den kroppsdel hjelpemiddelet er tilpasset for. Det må søkes til NAV om fornyelse på NAVs blankett for fornyelse.

 

Fastlegen kan forlenge gyldighetsperioden

Fastlegen kan forlenge gyldighetstiden for en rekvisisjon med inntil fem år dersom det kan fastslås at hjelpemiddelbehovet ikke har endret seg. Hvis gyldighetstiden opprinnelig var på ti år, kan fastlegen i henhold til forskriften forlenge gyldighetstiden med inntil ti år.

 

Når en fastlege, etter forskriften § 3 pkt. 3, skriver ut en erklæring om forlengelse av fullmaktsperioden, må erklæringen inneholde medlemmets navn og personnummer, type hjelpemiddel, rekvirentens navn, den opprinnelige rekvisisjonsdatoen og det antall år fullmakten forlenges med, se også pkt 6.1.1 om rekvisisjonens gyldighet. 

 

Erklæringen sendes ortopedisk verksted, der behovet for fornyelse skal bekreftes av autorisert ortopediingeniør som også forestår videre saksbehandling overfor NAV.

 

Det vises til forskrift om ortopediske hjelpemidler FOR-1997-04-18 nr 336 §3 tredje ledd samt tilhørende rundskriv pkt 6 Fornyelse.