Fornyelse av hjelpemiddelet

Brukeren søker selv, sammen med ortopediingeniør, om fornyelse innenfor rekvisisjonens gyldighetsperiode

Rekvisisjonen utstedes med en gyldighetsperiode på inntil 5 år. I de tilfelle rekvirerende lege godtgjør at det er åpenbart at hjelpemiddelbehovet ikke vil endres, kan gyldighetsperioden settes til ti år. Innenfor gyldighetsperioden vil ortopediingeniøren vurdere fornyelsesbehovet sammen med bruker og eventuelt andre fagpersoner i teamet. TOV søker da til NAV om fornyelse som signeres av pasienten. Søknaden må attesteres av autorisert ortopediingeniør.

Det er viktig at fornyelser blir gjort før hjelpemiddelet går i stykker. Vi oppfordrer alle som ønsker en vurdering av sitt fornyelsesbehov om å ta kontakt med oss.


Fastlegen kan forlenge gyldighetsperioden

Fastlegen kan forlenge gyldighetstiden for en rekvisisjon med inntil fem år dersom hjelpemiddelbehovet ikke har endret seg. Hvis gyldighetstiden opprinnelig var på ti år, kan fastlegen i henhold til forskriften forlenge gyldighetstiden med inntil ti år.
Erklæring om forlengelse av fullmaktsperioden skal inneholde brukerens navn og personnummer, type hjelpemiddel, rekvirentens navn, den opprinnelige rekvisisjonsdatoen og det antall år fullmakten forlenges med. Erklæringen sendes ortopedisk verksted, der behovet for fornyelse skal bekreftes av autorisert ortopediingeniør som også forestår videre saksbehandling overfor NAV.